GDDKiA – kolejne inwestycje przygotowywane do budowy

W cyklu realizacji inwestycji drogowej najwięcej czasu pochłania nie sama budowa, ale skomplikowany proces prac przygotowawczych. Jego sprawne przeprowadzenie wymaga specjalistycznej wiedzy, współpracy wielu urzędów i instytucji, a także ogromnych nakładów finansowych. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem inwestycji, z których kierowcy skorzystają za kilka lat.

Obecnie na etapie przygotowania w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu budowy 100 obwodnic znajduje się 158 zadań o łącznej długości blisko 2442 km. Nie możemy jednak zapominać o setkach mniejszych zadań, które również wymagają przygotowania.

Rozpoczęcie robót budowlanych widać gołym okiem. Warto jednak pamiętać, że bez prac nad studiami korytarzowymi, studiami techniczno-ekonomiczno-środowiskowymi, koncepcjami programowymi czy projektami budowlanymi, etap realizacji inwestycji nigdy by nie ruszył.

Prace nad przygotowaniem inwestycji drogowej to proces wieloetapowy i bardzo złożony. Wymaga on ścisłej współpracy urzędów oraz współdziałania z podmiotami zewnętrznymi. Zaczynamy od studium korytarzowego, w trakcie którego ustalamy możliwe korytarze drogi i analizujemy, gdzie i dlaczego będziemy ją budować.

Określamy też, gdzie na pewno nie możemy budować, ponieważ realizowana inwestycja miałaby negatywny wpływ np. na środowisko naturalne. Na kolejnych etapach przygotowania inwestycji przechodzimy do bardziej szczegółowych rozwiązań, wskazywania optymalnych wariantów przebiegu drogi i uzyskiwania decyzji administracyjnych.

Jako inwestor jesteśmy zobligowani do poszukiwania rozwiązań akceptowalnych społecznie. Współpraca, transparentność oraz dobra komunikacja to kluczowe elementy procesu przygotowania inwestycji. Dlatego na etapie planowania drogi prowadzimy szeroką akcję informacyjną.

Podczas przygotowania inwestycji wydawana jest niezwykle istotna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Do jej wydania prowadzi postępowanie administracyjne, podczas którego prowadzone są konsultacje społeczne. W przypadku większości inwestycji drogowych realizowanych przez GDDKiA, przed wydaniem DŚU przeprowadzana jest procedura oceny oddziaływania na środowisko. W ramach tej procedury m.in. weryfikowany jest sporządzony wcześniej raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Najważniejsze liczby

Obecnie na etapie przygotowania jest 76 zadań o łącznej długości 1713,2 km z Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) oraz 82 obwodnice z Programu budowy 100 obwodnic (PB100) o łącznej długości ok. 730 km. Oprócz zadań dotyczących budowy nowych dróg, przygotowywane są również setki, a nawet tysiące mniejszych zadań. Etap przygotowania dotyczy również rozbudowy dróg, modernizacji i podniesienia m.in. nośności nawierzchni do 11,5 t/oś.

W przygotowaniu są również zadania, które będą realizowane w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. Budowa chodników, sygnalizacji świetlnych, nowych przejść dla pieszych czy doświetlenie tych istniejących – te wszystkie inwestycje również potrzebują prac przygotowawczych i decyzji administracyjnych.

Ponadto są przygotowywane też inwestycje, które nie są ujęte w PBDK czy PB100. Są to m.in. Zachodnia Obwodnica Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6 (o długości około 50 km), która w przyszłości omijać będzie miasto od strony zachodniej i północnej. Rozstrzygnięto przetargi na opracowanie dokumentacji i jeszcze w tym roku planujemy podpisać umowy.

GDDKiA – nowa Zakopianka S7 Kraków – Myślenice w oczekiwaniu na wariant społeczny

Prowadzone są też prace przygotowawcze dla nowego połączenia drogowego w ciągu S5 od Ostródy do autostrady A1 (Nowe Marzy). Wykonawca dokumentacji przygotowawczej (Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) z materiałami do decyzji środowiskowej), z którym podpisano umowę w ubiegłym roku, zaproponował trzy możliwe warianty przebiegu drogi. Wybór docelowego rozwiązania potwierdzony zostanie poprzez wydanie decyzji środowiskowych. Poprzedzi je szereg spotkań informacyjnych. Pierwsze, z samorządowcami, odbyło się 30 marca br., a ze społecznością przewidziane są w IV kwartale 2022 r.

GDDKiA – w budowie 27 km S1 od Oświęcimia do Bielska-Białej

W przygotowaniu spoza ww. Programów jest również S10 od Włocławka do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) i sama OAW. W lipcu br. podpisano umowy na opracowanie STEŚ wraz uzyskaniem DŚU dla dwóch odcinków zachodniego fragmentu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Połączą one drogę ekspresową S10 w okolicy Naruszewa pod Płońskiem z S7 na południe od Warszawy. Zakończenie prac projektowych przewidziane jest w I kwartale 2026 r.

Przegląd zadań, które są przygotowywane

Źródło: GDDKiA