GDDKiA – nowa Zakopianka S7 Kraków – Myślenice w oczekiwaniu na wariant społeczny

Do końca września 2022 roku wydłużony był czas na przygotowanie wariantu społecznego korytarza drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice. Inwestor wyszedł w ten sposób naprzeciw postulatom samorządowców, licząc na merytoryczne i skonsultowane propozycje korytarza społecznego.

Prace Zespołu zadaniowego, powołanego przez Prezydenta Miasta Krakowa, trwają. Samorządy potrzebują więcej czasu na wypracowanie optymalnego stanowiska. To nie przeszkadza nam podjąć działań związanych z pozyskaniem dofinansowania na ten etap prac przygotowawczych dla tej inwestycji.

Inwestorowi zależy nam na rzeczowej dyskusji i sprawnej komunikacji ze wszystkimi stronami, zainteresowanymi inwestycją S7 Kraków – Myślenice. Dlatego już w październiku 2020 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad informował opinię publiczną i samorządowców o pracach nad Studium korytarzowym dla brakującego odcinka nowej Zakopianki.

Następnie, 27 stycznia 2022 roku, zorganizowano spotkanie informacyjne z przedstawicielami władz poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Podczas spotkania zaprezentowano szczegółowo zaawansowanie prac przygotowawczych i wyniki analiz dla brakującego odcinka drogi ekspresowej S7. Zebrane informacje, analiza uwarunkowań oraz przeprowadzone badania, pozwoliły wskazać kluczowe aspekty, konieczne do uwzględnienia w toku dalszych prac. Umożliwiło to również ocenę wyjątkowego poziomu złożoności inwestycji pod względem terenowym, środowiskowym, geologicznym, hydrogeologicznym, technicznym oraz przede wszystkim społecznym. Dlatego tak zależało na stanowisku społeczeństwa, władz samorządowych i innych zainteresowanych dalszymi pracami nad tym kluczowym fragmentem docelowej sieci dróg szybkiego ruchu.

GDDKiA – kiedy i gdzie stawiane są ekrany akustyczne

Odpowiadając na potrzeby i oczekiwania jednostek samorządu terytorialnego, 1 czerwca 2022 roku udostępniono kompletne Studium korytarzowe dla drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice. Dzięki temu umożliwiliśmy wszystkim zapoznanie się z pełną treścią tego dokumentu, który zawiera szereg obiektywnych danych i specjalistycznych analiz.

GDDKiA – ograniczenia w ruchu na budowie drogi mają swój cel

Cieszy deklaracja Urzędu Miasta Krakowa, co do możliwości wypracowania rozwiązania nowej Zakopianki, akceptowalnego dla samorządów zlokalizowanych w ciągu jej przebiegu. Liczymy, że prowadzone prace Zespołu zadaniowego (Zespół zadaniowy ds. opracowania przebiegu na ternie gminy miejskiej Kraków korytarza dla S7 Kraków – Myślenice powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa) zakończą się sukcesem.

Biorąc pod uwagę możliwość wypracowania wariantu społecznego, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami GDDKiA, od zakończenia prac nad Studium korytarzowym w 2021 r. nie prowadziliśmy prac przygotowawczych czy projektowych dla nowej Zakopianki. 

Niezbędne finansowanie dla prac przygotowawczych

Mając jednak na uwadze czas potrzebny na wybór biura projektowego, niektóre działania zostaną przez nas podjęte i będą prowadzone równolegle z dalszymi pracami Zespołu zadaniowego.

Te wspólne działania w jednym czasie są niezwykle istotne i w niczym sobie nie przeszkadzają. W pierwszej kolejności musimy pozyskać dofinansowanie na początkowy etap prac przygotowawczych dla tej inwestycji. Następnie opracujemy dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym. Dopiero w wyniku przetargu wybrany zostanie wykonawca Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.

Do tego czasu nie będą prowadzone jakichkolwiek prace związanych z wytyczaniem przebiegu przyszłej drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice. 

Jednocześnie Zespół zadaniowy i samorządy mogą dokończyć prace nad wariantem społecznym, a punktem kulminacyjnym, kiedy powinniśmy skorelować nasze działania, będzie moment podpisania umowy na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.

Obecna perspektywa rozpoczęcia prac projektowych nad możliwym przebiegiem nowej Zakopianki obejmuje I połowę 2023 r.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, rozwiązanie wypracowane przez Zespół zadaniowy, przekaże wykonawcy dokumentacji projektowej. Rozwiązanie to będzie wykorzystane jako podstawa do wykonania branżowych opracowań. Oczywistym jest, że nie oczekujemy od Zespołu zadaniowego szczegółowych rozwiązań – to będzie zadanie wybranego w drodze przetargu zespołu projektowego.

Jednocześnie informujemy, że żaden z dotychczas wypracowanych i opublikowanych przez GDDKiA korytarzy przebiegu nowej Zakopianki nie będzie miał charakteru rekomendowanego czy wiodącego w dalszych pracach projektowych.

Nowa Zakopianka niezwykle istotna

Droga ekspresowa S7 Kraków – Myślenice to już ostatnie, kluczowe połączenie komunikacyjne w bezpośrednim sąsiedztwie miasta na tak wczesnym etapie przygotowania. W 2024 r. domkniemy ring dróg szybkiego ruchu wokół Krakowa, prowadząc równocześnie niezbędne prace przygotowawcze nad optymalizacją funkcjonującego układu drogowego. To wskazuje, jaki ważna jest nowa Zakopianka dla rozwoju gospodarczego i turystycznego potencjału zarówno Krakowa, aglomeracji krakowskiej, jak również całego woj. małopolskiego.

Ponadregionalny i międzynarodowy charakter tej drogi, od ponad 50 lat znajduje odzwierciedlenie w dokumentach kierunkowych dla rozwoju sieci drogowej – niezależnie od bieżących uwarunkowań gospodarczych i politycznych. Realizacja drogi ekspresowej na przedmiotowym odcinku wskazywana jest jako kluczowy element najważniejszych powiązań komunikacyjnych Polski. Odcinek łączący Kraków z Rabką-Zdrój znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, a odcinek między Krakowem a Myślenicami stanowi jego newralgiczny fragment.

S7 receptą na zakorkowaną Zakopiankę

Aktualnie główną trasą między Krakowem a Myślenicami jest droga krajowa nr 7 (tzw. Zakopianka). To dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), na której występują łuki o nienormatywnych promieniach, kolizyjne skrzyżowania, przejścia dla pieszych oraz pojedyncze zjazdy. Obsługuje ona zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny.

Natężenie ruchu na krajowej „siódemce” jest duże i (jak wskazują prognozy) będzie wzrastać w kolejnych latach. Zwłaszcza w sezonie wakacyjnym czy ferii zimowych tworzą się tam długie korki. Stąd właśnie wynika potrzeba budowy drogi szybkiego ruchu, która będzie w stanie zapewnić komfortowe warunki podróżowania i będzie dostosowana do prognozowanych natężeń ruchu pojazdów.

Źródło: GDDKiA