GDDKiA – w budowie 27 km S1 od Oświęcimia do Bielska-Białej

W połowie września przekazano wykonawcy plac budowy odcinka pomiędzy Oświęcimiem a Dankowicami, a na początku października pomiędzy Dankowicami a Bielskiem-Białą. Symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęła się budowa drogi ekspresowej S1 pomiędzy Oświęcimiem a Bielskiem-Białą.

Tym samym zainaugurowano rozpoczęcie prac budowlanych na dwóch z czterech odcinków drogi ekspresowej pomiędzy Mysłowicami a Bielskiem-Białą.

40 km S1 Mysłowice – Bielsko-Biała

Obecnie wszystkie cztery odcinki S1 od Mysłowic do Bielska-Białej, o łącznej długości ok.40 km, mają podpisane umowy na realizację. Łączna wartość tych umów to niespełna 2,3 mld zł. Umowny termin zakończenia budowy S1 Bieruń – Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia przypada w grudniu 2024 r. Odcinek Oświęcim – Dankowice powinien zostać ukończony w sierpniu 2023 r., a Dankowice – Suchy Potok w listopadzie 2023 r.

GDDKiA – budowa drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku

Z uwagi na duży zakres inwestycji, proces uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla dwóch odcinków S1 od Oświęcimia do Bielska-Białej był bardzo złożony. Na okres wydawania decyzji ZRID wpływ miały między innymi: wyrok NSA nakazujący ponowne rozpatrzenie sprawy przez GDOŚ, zaskarżenia decyzji środowiskowej oraz konieczność uzyskania dwóch dodatkowych decyzji środowiskowych w związku zaprojektowanymi rozwiązaniami przebudowy sieci kolidujących z inwestycją. W efekcie – uzyskanie decyzji ZRID dla odcinka Oświęcim – Dankowice nastąpiło 12 września br., a dla Dankowice – Bielsko-Biała 27 września br. W konsekwencji wykonawcy złożyli roszczenia terminowe. To, czy czasy realizacji inwestycji zostaną wydłużone, będzie wiadomo dopiero po rozpatrzeniu ostatecznych roszczeń terminowych wykonawców.

GDDKiA – ograniczenia w ruchu na budowie drogi mają swój cel

S1 Mysłowice – Bieruń

4 lipca 2022 r. podpisano umowę z firmą Budimex na zaprojektowanie i budowę 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (Lędziny Wschód, Lędziny Zachód), 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Trwa projektowanie inwestycji. Planowany termin złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID dla tego odcinka to II kwartał 2023 r. Wartość umowy to prawie 489,2 mln zł.

S1 Bieruń – Oświęcim

30 listopada 2021 r. podpisano umowę z firmą Strabag na realizację S1 pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia. Wartość umowy to ponad 212 mln zł. Dotyczy ona budowy fragmentu S1 o długości ok. 2,9 km oraz odcinka drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2 km.  W ramach tej inwestycji powstanie też droga klasy Z (zbiorcza) – pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazd do ul. Jagiełły) o długości ok. 2 km. Zadanie obejmuje także budowę węzła Bieruń oraz pięciu obiektów inżynierskich. Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44. Trwa projektowanie inwestycji. Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID dla tego odcinka powinno nastąpić jeszcze w tym miesiącu.

S1 Oświęcim – Dankowice

Umowę z wykonawcą na projekt i budowę odcinka o długości ok. 15,2 km podpisano 14 maja 2020 r. Ten odcinek wybuduje konsorcjum firm PORR oraz Mota-Engil. Wartość umowy to ponad 989,7 mln zł. W ramach zadania wykonawca wybuduje m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), trzy węzły drogowe (Oświęcim, Wola, Brzeszcze), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

S1 Dankowice – Bielsko-Biała

Umowę z konsorcjum firm Mirbud oraz Kobylarnia na projekt i budowę podpisaliśmy 3 sierpnia 2020 r. Wartość kontraktu to ponad 586,7 mln zł. Długość odcinka pomiędzy Dankowicami a węzłem Suchy Potok to prawie 12 km. Dzięki uzyskaniu decyzji ZRID 27 września br. mogą ruszyć prace budowlane. Wykonawca wybuduje m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), dwa węzły drogowe (Stara Wieś i Suchy Potok), a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwód Utrzymania Drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

Kalendarium

S1 węzeł Kosztowy II – węzeł Oświęcim  

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

 • 10 października 2019 r. – wszczęcie postępowania
 • 14 lutego 2020 r. – termin składania ofert
 • 20 marca 2020 r. – sporządzenie rankingu ofert
 • 21 sierpnia 2020 r. – wykluczenie i odrzucenie ofert firm CSCEC, Mirbud, Strabag, Mostostal, Intercor
 • 31 sierpnia 2020 r. – odwołanie CSCEC do KIO
 • 29 września 2020 r. – wyrok KIO
 • 9 października 2020 r. – w związku z wyrokiem KIO:
  • unieważnienie czynności wykluczenia CSCEC z postępowania
  • unieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej przez CSCEC
  • powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty CSCEC
 • 14 października 2020 r. – otrzymanie wyroku KIO wraz z uzasadnieniem
 • 21 października 2020 r. – złożenie przez GDDKiA skargi do Sądu Okręgowego w Katowicach na wyrok KIO
 • 12 stycznia 2021 r. – postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach w przedmiocie skargi na wyrok KIO
 • 22 lutego 2021 r. – unieważnienie postępowania przez GDDKiA

S1 węzeł Kosztowy II – węzeł Bieruń

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

 • 11 czerwca 2021 r. – wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dz. Urz. UE.
 • 16 czerwca 2021 r. – zamieszczenie postępowania przetargowego na platformie zakupowej
 • 20 sierpnia 2021 r. – otwarcie ofert
 • 11 maja 2022 r. – wybór oferty
 • 4 lipca 2022 r. – podpisanie umowy
 • październik 2025 r. – umowny termin zakończenia robót

S1 węzeł Bieruń – węzeł Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia   

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

 • 1 czerwca 2021 r. – wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dz. Urz. UE.
 • 4 czerwca 2021 r. – zamieszczenie postępowania przetargowego na platformie zakupowej
 • 12 sierpnia 2021 r. – otwarcie ofert
 • 4 października 2021 r. – wybór oferty
 • 30 listopada 2021 r. – podpisanie umowy
 • grudzień 2024 r. – umowny termin zakończenia robót

S1 węzeł Oświęcim – Dankowice    

 • 11 października 2019 r. – wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dz. Urz. UE.
 • 21 lutego 2020 r. – otwarcie ofert
 • 27 marca 2020 r. – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • 14 maja 2020 r. – podpisanie umowy
 • 12 marca 2021 r. – złożenie do Wojewody Śląskiego wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • 28 kwietnia 2021 r. – przekazanie przez UW dokumentacji do RDOŚ w Katowicach
 • 12 października 2021 r. – wydanie przez RDOŚ decyzji środowiskowej dla wyjść poza pierwotną decyzję środowiskową
 • 4 kwietnia 2022 r. – wystąpienie przez RDOŚ do Wojewody Śląskiego o przeprowadzenie udziału społeczeństwa w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o opinię Wód Polskich, Inspekcji Sanitarnej oraz RDOŚ w Krakowie
 • 7 czerwca 2022 r. – wydanie postanowienia przez RDOŚ uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia
 • 14 czerwca 2022 r. – wyrok NSA uchylający decyzję GDOŚ z 10 kwietnia 2020 r.
 • 22 lipca 2022 r. – doprowadzenie projektu budowlanego do zgodności z postanowieniem RDOŚ z 7 czerwca 2022 r.
 • 6 września 2022 r. – zaświadczenie RDOŚ w Katowicach o niewniesieniu zażalenia na postanowienie o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji środowiskowej z 2016 r.
 • 12 września 2022 r. – wydanie decyzji ZRID przez Wojewodę Śląskiego
 • 15 września 2022 r. – przekazanie wykonawcy terenu budowy
 • sierpień 2023 r. – umowny termin zakończenia robót

Dankowice – węzeł Suchy Potok  

 • 16 października 2019 r. – wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dz. Urz. UE.
 • 19 czerwca 2020 r. – wybór oferty
 • 3 sierpnia 2020 r. – podpisanie umowy
 • 27 września 2022 r. – wydanie decyzji ZRID przez Wojewodę Śląskiego
 • 3 października 2022 r. – przekazanie wykonawcy terenu budowy
 • listopad 2023 r. – umowny termin zakończenia

Źródło: GDDKiA