GDDKiA – nowa Zakopianka w oczekiwaniu na wariant społeczny

Przygotowania dla nowej Zakopianki budzą żywe zainteresowanie lokalnych społeczności i samorządów. To dobra wiadomość. Wszyscy są zgodni, że droga ta jest potrzebna. Konieczne jest jednak wspólne wskazanie korytarza, w który na późniejszym etapie prac zostaną wrysowane możliwe warianty jej przebiegu. Aby wspomóc gminy i ich mieszkańców w pracach nad wypracowaniem społecznego wariantu korytarza, udostępniono przygotowane przez Studium korytarzowe i wszystkie zawarte w nim dane i analizy.

27 styczniu 2022 roku na spotkaniu online ze wszystkimi samorządami, na terenie których potencjalnie może przebiegać nowa droga zaprezentowano, a następnie przekazano wyniki Studium korytarzowego (SK) dla odcinka drogi ekspresowej S7 od Krakowa do Myślenic i opublikowano jego streszczenie.

Studium korytarzowe (SK) to wstępny, ale jednocześnie jeden z kluczowych etapów złożonego i skomplikowanego procesu, jakim jest przygotowanie inwestycji drogowej. To właśnie dokumentacja przygotowana na etapie SK pozwala podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac oraz w jakim dokładnie obszarze projektanci mają wytyczyć możliwe warianty przebiegu drogi.

Pełna transparentność i konstruktywny dialog to podstawa. Nigdy wcześniej nie było praktyki, aby na tak wczesnym etapie przygotowania inwestycji komunikować tak szczegółowe plany mieszkańcom i samorządom. Dopiero na etapie opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego przekazywane były informacje dotyczące konkretnych przebiegów przyszłej drogi.

Cieszy tak duży odzew na zaprezentowane SK, zaangażowanie mieszkańców, samorządowców, polityków, gdyż zależy nam na merytorycznej dyskusji i sprawnej komunikacji ze wszystkimi osobami i instytucjami zainteresowanymi przedmiotową inwestycją. Przyszły, nowy odcinek S7 wywołuje ogromne zainteresowanie i słusznie. Nowa droga ma przynieść korzyści zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnie, mieszkańcom aglomeracji krakowskiej, rozwojowi gospodarczemu.

Istnieje świadomość, ze publikując pełną treść studium, który jest wewnętrznym materiałem analitycznym GDDKiA, będzie narażona na polemikę z założeniami, które w tego rodzaju dokumentach należy przyjmować. Jednak dysponując tym obszernym materiałem analitycznym metodyką założeń i wyliczeń, uwarunkowań zewnętrznych, formalno-prawnych, wszyscy poznają zasady na bazie których decyzje planistyczne są podejmowane. Zawarte w studium wnioski i analizy posłużą w procesie przygotowania korytarza społecznego dla tej wyczekiwanej przez wszystkich drogi.

Jeśli jest wola i chęć samorządów do przygotowania takiego rozwiązania, które byłoby akceptowalne przez większość zainteresowanych, w tym mieszkańców jesteśmy na nie otwarci i moglibyśmy je dalej procedować z zachowaniem uwarunkowań społecznych, technicznych, ekonomicznych i środowiskowych. Nie jest to proste zadanie, jednakże możliwe do realizacji.

GDDKiA – Lublin i Rzeszów połączone drogą ekspresową S19

Powinno być to rozwiązanie łączące istniejącą autostradę A4 na wysokości Krakowa z przebiegiem drogi ekspresowej S7 za Myślenicami (okolice węzła Stróża) oraz uwzględniające powiązania z projektowaną S52 w miejscowości Głogoczów. Powyższe związane jest z tym, że przygotowywane i realizowane przez nas zadania są uwarunkowane szeregiem dokumentów formalnych. Jednym z głównych, wpływających na kształt sieci dróg szybkiego ruchu, jest rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych ), w którym droga ekspresowa S7 posiada docelowy, kierunkowy przebieg: Gdynia (Morska) – S6 (Gdańsk) – Elbląg – Olsztynek – Płońsk – Warszawa – Radom – Kielce – A4 (Kraków Bieżanów) – (…) – A4 (Kraków) – Rabka-Zdrój (Zabornia).

GDDKiA – koniec prac przy remoncie pierwszego odcinka autostrady A4

Decydentom zależy, aby zespół w przygotowywanym tzw. wariancie społecznym uwzględnił wszystkich interesariuszy nowej Zakopianki, również miejscowości, gminy i powiaty podkrakowskie, na terenie których ta nowa droga może powstać.

Więcej czasu na przygotowanie propozycji wariantu społecznego

Ponadto wydłużono czas na przygotowanie wariantu społecznego. Pierwotny termin na przedstawienie propozycji to 30 czerwca 2022 roku. Decydentomzależy jednak na przemyślanych i profesjonalnie przeanalizowanych wariantach, uzgodnionych i zaopiniowanych przez ekspertów. Wychodząc naprzeciw zmieniono ten termin na 30 września 2022 roku.

Każda nowa droga to złożona kwestia i wiele zależności

Przypominamy, że przy przygotowaniu S7 Kraków – Myślenice, tak samo jak dla każdej innej drogi, brane jest pod uwagę wiele czynników. To długotrwały i skomplikowany proces, który wymaga ścisłej współpracy m.in. z mieszkańcami i samorządami. W procesie planistycznym brane są pod uwagę regionalne i lokalne uwarunkowania geograficzne, przyrodnicze i społeczne. Analizowane są także kwestie ekonomiczne i techniczne ściśle związane z późniejszą budową oraz eksploatacją danej drogi.

Droga w planach od lat

Po raz pierwszy budowę drogi ekspresowej na odcinku Kraków – Zakopane wskazano w dokumentach rządowych już w 1963 r. Od 1996 r. analizowany odcinek Kraków – Myślenice widnieje w dokumentach jako część ciągu drogi ekspresowej S7. Relację tej drogi określa też obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Od ponad 50 lat, niezależnie od uwarunkowań gospodarczych i politycznych, realizacja drogi ekspresowej na przedmiotowym odcinku wskazywana jest jako kluczowy element najważniejszych powiązań komunikacyjnych Polski. Mieszkańcy Małopolski potrzebują w perspektywie najbliższych lat skutecznych i nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych usprawniających ruch.

– Dostrzegając kierunki wskazane w strategicznych dokumentach planistycznych oraz obecne i przyszłe potrzeby społeczne, zainicjowaliśmy proces związany z planowaniem przedmiotowej inwestycji, który wielokrotnie będzie poddawany konsultacjom społecznym. Teren jest bardzo zurbanizowany, stąd też budzi wiele zasadnych emocji.  Zależy nam na transparentności, prosząc również o zaangażowanie samorządów w  konstruktywną współpracę uwzględniając interes społeczny w celu realizacji polityki  zrównoważonego rozwoju właśnie teraz na kluczowym etapie przygotowania tego historycznego przedsięwzięcia drogowego i tej drugiej szansy nie pozwólmy – nie możemy, zmarnować. – powiedział Tomasz Żuchowski, Szef GDDKiA.

S7 receptą na zakorkowaną Zakopiankę

Aktualnie główną trasą między Krakowem a Myślenicami jest droga krajowa nr 7 (tzw. „Zakopianka”). To dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), na której występują łuki o nienormatywnych promieniach, kolizyjne skrzyżowania, przejścia dla pieszych oraz pojedyncze zjazdy. Obsługuje ona zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny.

Natężenie ruchu na krajowej „siódemce” jest duże i będzie narastało w kolejnych latach, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym czy ferii zimowych, tworzą się tam długie korki. Co więcej, prognozy wskazują, że ruch na tej drodze będzie sukcesywnie wzrastać. Stąd wynika potrzeba budowy drogi szybkiego ruchu, skorelowane rozwiązań drogowych w ciągu A4, S7, S52 i dróg dojazdowych która będzie w stanie zapewnić komfortowe warunki podróżowania i będzie dostosowana do prognozowanych natężeń ruchu pojazdów.

Źródło: GDDKiA