GDDKiA – kolejny odcinek S7 na południe od stolicy oddany do ruchu

Udostępniony został do ruchu fragment południowego wylotu z Warszawy w kierunku Krakowa, Kielc i Radomia. Obecnie umożliwia on jedynie dojazd do okolicznych miejscowości, swoją podstawową funkcjonalność tzw. przepustowości tranzytowej osiągnie jeszcze w tym roku, a po udostępnieniu kolejnego odcinka, Lesznowola – Tarczyn Północ, połączy się z istniejącą już S7 w kierunku Krakowa.

To przedłużenie drogi ekspresowej S79 oddanej do ruchu w 2013 roku wraz z kolejnym odcinkiem S2 Południowej Obwodnicy Warszawy (S2 POW). Wyprowadza ruch ze stolicy na południe od węzła Warszawa Lotnisko na skrzyżowaniu z S2 POW. Odcinek od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola o długości 6,6 km to dwujezdniowa trasa z trzema pasami ruchu.

Wybudowano dwa węzły drogowe: Zamienie i Lesznowola, dziewięć wiaduktów, kładkę pieszo-rowerową, dwa przejścia dla małych i średnich zwierząt oraz urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizację 29 km południowego wylotu S7 z Warszawy do Grójca, podzielono na trzy odcinki. Z dwóch skrajnych kierowcy już korzystają. Do czasu zapewnienia przejezdności na środkowym z nich, wyjazd w kierunku Krakowa będzie prowadził, tak jak dotychczas, przez S8 do Janek i dalej przez DK7 do węzła Tarczyn Północ na S7.

Czasowa organizacja ruchu, ograniczenia tonażowe

Odcinek Warszawa Lotnisko – Lesznowola powstał w docelowym układzie i po połączeniu z sąsiednim zapewni nowy wyjazd ze stolicy w kierunku Krakowa. Niestety, za sprawą braku nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 721, zjazd z S7 na jej obecny przebieg w kierunku Nadarzyna i Piaseczna ma tymczasowe rozwiązanie. Z węzła Lesznowola w kierunku Nadarzyna kierowcy wjeżdżają na drogę serwisową po zachodniej stronie S7, do ulicy Słonecznej. Z kolei ruch w kierunku Piaseczna prowadzi przez węzeł Lesznowola, do wybudowanego ronda w ciągu ul. Postępu oraz dalej ulicą Postępu do ulicy Słonecznej.  Jednocześnie wjazd na drogę ekspresową z lokalnej sieci dróg odbywa się wyłącznie ulicą Postępu.

Taka organizacja ruchu spowodowała też ograniczenia dla pojazdów powyżej 3,5 t. Mogą one korzystać tylko z odcinka pomiędzy węzłami Warszawa Lotnisko i Zamienie. 

Kontrakt

Umowa o wartości ok. 457,3 mln zł została zawarta w lutym 2020 r. Zadaniem wykonawcy, firmy Polaqua, była kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S7. Przypomnijmy, że 16 maja 2019 r.

GDDKiA – Via Carpatia – stan realizacji

Warto przypomnieć, że GDDKiA była zmuszona do odstąpienia od umowy z poprzednim wykonawcą, firmą Rubau Polska, która nie była w stanie zrealizować tego zadania.

Kalendarium

 • 18 września 2015 r. ogłoszenie przetargu w formule Projektuj i buduj
 • 10 maja 2017 r. otwarcie ofert
 • 9 czerwca 2017 r. wybór najkorzystniejszej oferty firmy Rubau Polska (ok. 221,4 mln zł)
 • 17 sierpnia 2017 r. podpisanie umowy
 • 16 maja 2019 r. odstąpienie od umowy przez GDDKiA
 • 26 lipca 2019 r. ogłoszenie przetargu na wybór nowego wykonawcy w formule Projektuj i buduj
 • 8 sierpnia 2019 r. uzyskanie decyzji ZRID
 • 16 października 2019 r. otwarcie ofert
 • 10 stycznia 2020 r. wybór najkorzystniejszej oferty firmy Polaqua (ok. 457,3 mln zł)
 • 14 lutego 2020 r. podpisanie umowy z firmą Polaqua.

29 kilometrów S7 i trzy zadania realizacyjne

Budowa ponad 29 km drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec, czyli południowej wylotówki z Warszawy, została podzielona na trzy odcinki:

 • od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola o długości 6,6 km,
 • od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ o długości 14,8 km,
 • od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7 o długości 7,9 km.

Trasa ekspresowa rozpoczyna się na węźle Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy i kończy na istniejącej obwodnicy Grójca. Trasa główna to dwie jezdnie po trzy pasy ruchu do węzła Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca po dwa pasy ruchu. Wjazd na nową drogę umożliwiają już węzły: Zamienie, Lesznowola i Tarczyn Południe. Trzy kolejne, Antoninów, Złotokłos i Tarczyn Północ, są jeszcze w trakcie budowy.

Zaawansowanie prac na środkowym odcinku S7

Przypomnijmy, że analogiczna sytuacja jak na udostępnianym obecnie odcinku miała miejsce również na odcinku środkowym. GDDKiA była zmuszona do odstąpienia od umowy z poprzednim wykonawcą, firmą IDS-BUD, która nie była w stanie zrealizować tego zadania.

GDDKiA – A2 na wschód od stolicy będzie dłuższa

W czerwcu 2021 r. podpisana została umowa z nowym wykonawcą (PUT Intercor), który obecnie realizuje budowę tego odcinka S7.

Pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn Północ, na trasie głównej układane są kolejne warstwy konstrukcji drogi oraz nawierzchnia bitumiczna. Na drogach lokalnych i serwisowych wykonawca prowadzi roboty ziemne. W zakresie obiektów mostowych wykonywana jest ich konstrukcja (m.in. płyta pomostowa, fundamentowa, skrzydła) kapy chodnikowe, wykonywane są pale niezbędne do budowy ekranów akustycznych. Ponadto realizowana jest kanalizacja deszczowa, melioracja, zbiorniki retencyjne. W toku jest przebudowa i budowa urządzeń podziemnych.

Zapewnienie przejezdności ciągu głównego przewidziane jest jesienią br., natomiast zakończenie wszystkich prac w I kwartale 2024 r.

Dodatkowo do końca III kwartału 2024 r. wykonawca wyremontuje 17 kilometrów obecnego przebiegu DK7, od Sękocina Starego do Rembertowa.

W procedowaniu są roszczenia wykonawcy, w których oczekuje on wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Termin może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót.

Budowa 29 km południowego wylotu S7 z Warszawy jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Źródło: GDDKiA