GDDKiA – pierwsza inwestycja z programu budowy 100 obwodnic przekazana kierowcom

Udostępniono do ruchu, dwa miesiące przed terminem, niemal 2 km obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. Jest to pierwsza obwodnica zrealizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, nie tylko w woj. warmińsko-mazurskim, ale także w całej Polsce.

Inwestycja, o długości 1,76 km, obejmowała rozbudowę drogi w istniejącym i budowę częściowo w nowym śladzie. Wybudowano dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie pary zatok autobusowych, przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ruch na obwodnicy odbywać się będzie już według stałej organizacji. Wzdłuż drogi powiatowej nr 1364N będą kontynuowane prace przy budowie części ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów oraz nasadzeń zieleni.

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa podróżnych i mieszkańców poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze Smolajn. Wraz z oddaniem obwodnicy do ruchu odciążono układ komunikacyjny w miejscowości. Obwodnica poprawi też przepustowość oraz bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

GDDKiA – Via Carpatia – stan realizacji

Droga krajowa nr 51 w tym rejonie stanowi północny wylot z Olsztyna w kierunku granicy państwa. Dzięki budowie obwodnicy poprawiliśmy parametry drogi krajowej, co pozwoli na utrzymanie stałej prędkości na całym odcinku objętym inwestycją. Jednocześnie zachowane zostały najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Kalendarium

  • 29 maja 2020 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej
  • 5 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie przetargu na realizację
  • 15 grudnia 2020 r. – uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację robót drogowych w systemie tradycyjnym
  • 17 grudnia 2020 r. – podpisanie umowy z wykonawcą
  • 21 stycznia 2021 r. – rozpoczęcie prac
  • 19 sierpnia 2022 r. – udostępnienie do ruchu
  • 16 października 2022 r. – umowny termin zakończenia prac

Koszty inwestycji i finansowanie

Umowę na realizację tego zadania w systemie tradycyjnym podpisano w grudniu 2020 roku. Prace budowlane rozpoczęły się wiosną 2021 r. Ich koszt to 26 mln zł, a łączny koszt inwestycji to ok. 35 mln zł. Została zrealizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Program budowy 100 obwodnic

Rok temu Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Na realizację inwestycji, które będą finansowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, Rząd przeznaczy 28 mld zł. W ramach Programu, powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. W realizacji mamy 14 zadań o długości blisko 114 km, w przygotowaniu pozostałe 85 obwodnic z Programu.

GDDKiA – A2 na wschód od stolicy będzie dłuższa

W woj. warmińsko-mazurskim oprócz obwodnicy Smolajn, do 2030 roku powstaną obwodnice Olsztyna i Dywit, Pisza, Szczytna (obie są na etapie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej) oraz Gąsek (we wrześniu ogłosimy przetarg na realizację). Na liście rezerwowej jest obwodnica Dobrego Miasta dla której w I kwartale br. zatwierdzony został Program Inwestycji. Niedawno otworzyliśmy oferty na opracowanie dokumentacji przygotowawczej. Kosztami jej opracowania podzielimy się z samorządem.

Zmieniamy DK51

Obwodnica Smolajn jest jednym z działań na DK51 pomiędzy Lidzbarkiem Warmińskim a Olsztynem. W rozbudowie jest odcinek Smolajny – Kosyń, z którym w przyszłości połączy się obwodnica Dobrego Miasta. Przedłużeniem tej obwodnicy będzie zmodernizowany już odcinek od Barcikowa do Spręcowa, a dalej obwodnica Olsztyna i Dywit. Na przełomie sierpnia i września poznamy oferty na opracowanie projektu rozbudowy pozostałej części DK51 od Lidzbarka Warmińskiego do obwodnicy Smolajn. Po zrealizowaniu tych wszystkich prac poprawimy warunki i bezpieczeństwo ruchu na całym odcinku DK51 pomiędzy Lidzbarkiem Warmińskim a Olsztynem.

Źródło: GDDKiA