GDDKiA – dwa odcinki S7 z dofinansowaniem UE

Ponad 1 mld zł wyniesie dofinansowanie ze środków UE na budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S7 o łącznej długości ponad 37 km. Będą to odcinki w województwie małopolskim: Moczydło (granica województwa świętokrzyskiego/małopolskiego) – Miechów oraz Widoma – Kraków.

Koszt obu inwestycji, włącznie z nadzorem i wykupem gruntów, wynosi łącznie ponad 3,3 mld zł. Uwzględniając dwie dzisiejsze umowy w ramach POIiŚ GDDKiA zawarła już 80 umów na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków unijnych.

Moczydło – Miechów

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa (po dwa pasy ruchu oraz rezerwa na trzeci pas) na odcinku Moczydło – węzeł Miechów, o długości 18,7 km. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe (Książ i Miechów), 24 obiekty inżynierskie, 20 przepustów o funkcji ekologicznej, a także dwa miejsca obsługi podróżnych: MOP Giebułtów oraz MOP Tochołów. Przebudowana zostanie istniejąca sieć dróg i powstanie 15 km nowych dróg dojazdowych, obsługujących tereny przyległe do pasa drogowego. Wybudowany zostanie system odwodnienia drogowego składający się z kanalizacji, podczyszczalni i 22 zbiorników retencyjno-infiltrujących.

Widoma – Kraków

W ramach inwestycji powstanie droga ekspresowa o długości ok. 18,3 km z czterema węzłami drogowymi (Łuczyce, Raciborowice, Mistrzejowice, Grębałów). Zrealizowane zostaną obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe i technologiczne, mury oporowe, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową. Przebudowane zostaną istniejące obiekty inżynierskie, sieć dróg (zjazdów, ulic), infrastruktura tramwajowa i kolejowa, sieć i urządzenia melioracyjne. Zbudowane lub przebudowane zostaną chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz infrastruktura techniczna.

GDDKiA – coraz bliżej budowy odcinka S19 Babica – Jawornik

Przewidziana jest również budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów i przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym i odprowadzającym wody opadowe.

80 umów i 84 wnioski o dofinansowanie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. GDDKiA w ramach POIiŚ zawarła już 80 umów na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków unijnych. Trwa ich wdrażanie i rozliczanie. Cztery kolejne wnioski o dofinansowanie są w trakcie rozpatrywania. Łączna wartość inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi ponad 86,7 mld zł (w tym koszty kwalifikowalne to około 48,3 mld zł oraz wkład UE to około 41,1 mld zł). W ramach ww. umów zakontraktowaliśmy już ponad 94,5 proc. przyznanych nam środków unijnych.

GDDKiA – Trasa Kaszubska w ciągu S6 prawie na ukończeniu i z oznakowaniem również w języku Kaszëbë

W ramach projektów UE objętych dofinansowaniem, dla których podpisane zostały ww. umowy o dofinansowanie, przewidziane jest wykonanie (czyli projekty zrealizowane oraz w realizacji) łącznie ponad 2136 km dróg krajowych (w tym ok. 158 km autostrad i 1 756 km dróg ekspresowych). Do końca wdrażania obecnej perspektywy finansowej dofinansowaniem ze środków UE powinny zostać objęte kolejne kilometry dróg krajowych. Zakładamy, że dofinansowanie UE zostanie przyznane na kolejne ok. 108 km dróg krajowych (w tym ok. 38 km autostrad i 61 km dróg ekspresowych). Zakładane jest uzyskanie dofinansowania m.in. dla inwestycji realizowanych na autostradzie A2 oraz drodze ekspresowej S1.

Źródło: GDDKiA