GDDKiA – najkorzystniejsza oferta na system zarządzania ruchem na A1 i A2

Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na realizację Regionalnego Projektu Wdrożeniowego (RPW) realizowanego w Oddziale GDDKiA w Łodzi w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T etap 1. Swoim zasięgiem obejmie autostrady A1 i A2 oraz Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie.

W ostatnich dniach został ponownie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na RPW w Gdańsku i Olsztynie.

RPW w Łodzi 

RPW w Łodzi jest jednym z czterech projektów regionalnych KSZRD na sieci TEN-T – etap I. Celem tego projektu, wraz z pozostałymi projektami wdrożeniowymi (CPW, RPW Katowice, RPW Gdańsk, RPW Wrocław), jest budowa i wdrożenie elementów zarządzania ruchem na wybranych drogach krajowych. Projekty regionalne obejmą wybrane drogi o długości ok. 1100 km i będą zintegrowane z systemem centralnym tworzonym w ramach realizacji Centralnego Projektu Wdrożeniowego (CPW). Umowę na CPW podpisaliśmy 5 maja 2020 r.

W ramach RPW w Łodzi część autostrad A1 oraz A2 zostanie wyposażona w nowoczesne urządzenia na bieżąco monitorujące warunki ruchu drogowego i jego zmiany. To pozwoli na dynamiczne zarządzanie ruchem oraz bieżące informowanie podróżujących o sytuacji na drodze. Kierowcom będą przekazywane aktualne, istotne informacje m.in. o zdarzeniach na drodze, warunkach atmosferycznych czy objazdach. To wszystko przełoży się przede wszystkim na wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Najkorzystniejsza oferta 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SPRINT S.A. Kryteria oceny ofert w postępowaniu stanowiły: cena (60 pkt.), nieinwazyjne rozwiązania techniczne (20 proc.) oraz koszty utrzymania (20 pkt.).

Firma zadeklarowała wykonanie zamówienia podstawowego za kwotę 78 784 446,00 zł. Natomiast łączna kwota zamówienia wraz z prawem opcji wynosi 90 621 426,00 zł.

Regionalny Projekt Wdrożeniowy w województwie łódzkim obejmie odcinek autostrady A2 o długości ok. 65 km oraz odcinek autostrady A1 o długości ok. 40 km. W ramach Projektu w pasie drogowym rozmieszczone zostaną urządzenia służące m.in. do zarządzania ruchem oraz przekazywania aktualnych informacji kierowcom oraz powstanie odpowiednio wyposażone Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie. Będzie ono jednocześnie pełniło funkcję zapasowego centrum przetwarzania danych.

Dla pobierania danych o sytuacji na drogach, by sprawnie zarządzać systemem, zostaną zainstalowane:

• stacje pomiarowe ruchu drogowego zapewniające wykrywanie zdarzeń drogowych takich jak: zator, nagła zmiana warunków ruchu, czy pojazd jadący pod prąd

• kamery służące pozyskiwaniu obrazu z dróg objętych systemem zarządzania ruchem

• urządzenia służące do pomiaru czasu przejazdu

• stacje meteorologiczne

W celu informowania kierujących pojazdami zainstalowane zostaną:

• znaki zmiennej treści, za pomocą których przekazywana będzie informacja m.in. o zdarzeniach drogowych, zatorach, objazdach, stanie nawierzchni drogowej czy innych zagrożeniach występujących na danym odcinku drogi

• znaki wskazujące trasy objazdu w przypadku wystąpienia takiej konieczności

• znaki zmiennej treści służących do informowania o warunkach pogodowych

• urządzenia do nadawania komunikatów radiowych CB oraz zapewniających łączność kierowców z operatorem Centrum Zarządzania Ruchem.

Dofinansowanie ze środków UE 

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – Etap I uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 123 mln euro ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. Jest on prowadzony pod nadzorem Komisji Europejskiej poprzez agencję wykonawczą INEA. Na poziomie krajowym nadzór sprawuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

RPW w Gdańsku i Olsztynie 

5 marca 2021 r. został również ponownie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty na Regionalny Projekt Wdrożeniowy w Gdańsku i Olsztynie. Powtórzenie czynności badania i oceny oferty związane było z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 28 stycznia 2020 r.

GDDKiA – zakończono prace na obwodnicy podwarszawskich Marek

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska (lider), Aldesa Construcciones (partner) oraz Aeronaval de Censtrucciones Instalaciones (partner). Wartość zamówienia podstawowego wynosi 178 979 864,00 zł.

Regionalny Projekt Wdrożeniowy w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim obejmie 31 km drogi ekspresowej S6 oraz 200 km drogi ekspresowej S7. Projekt składać się będzie przede wszystkim z urządzeń rozmieszczonych w pasie drogowym służących m.in. zarządzaniu ruchem oraz przekazywaniu aktualnych informacji kierowcom oraz odpowiednio wyposażonego Centrum Zarządzania Ruchem w miejscowości Dworek przy S7.

Źródło: GDDKiA