GDDKiA – jeszcze w 2020 r. kierowcy zyskają 15 kilometrów S2

Coraz bliżej do zakończenia robót związanych z budową ostatniej części Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2, pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska. Pod koniec 2020 roku planowane jest oddanie do ruchu fragment pomiędzy węzłami Lubelska i Przyczółkowa. Wykonawca ursynowskiego odcinka prowadzi intensywne prace w tunelu oraz poza nim.

Do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla wawerskiego odcinka, pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i Lubelska. Toczy się procedura uzyskania decyzji dla węzłów po obu stronach Wisły, na skrzyżowaniu z ul. Przyczółkową i Wale Miedzeszyńskim. Trwają odbiory na moście. Pozyskanie tych dokumentów umożliwi nam oddanie trasy do użytku.

Łączenie istniejącej S2 z nowo budowanym odcinkiem w węźle Puławska

Na początku listopada 2020 r. wprowadzony został drugi etap zmian organizacji ruchu. Zamknięto łącznicę zjazdową z S2 w ul. Puławską. Od tej pory kierowcy korzystają z drogi zbiorczo-rozprowadzającej, która sprowadza ruch na skrzyżowanie pod wiaduktami S2.

Ta zmiana poszerzyła front robót związanych z dowiązaniem się obecną drogą do tej nowo budowanej. Wykonano już mur oporowy po północnej stronie jezdni. Na połączeniu obu jezdni ułożono podbudowę z kruszywa i kolejnym etapem będzie ułożenie nawierzchni bitumicznej. To zaś umożliwi wprowadzenie nowej, tymczasowej, formy tzw. zawrotki.

 

Takie rozwiązanie dodatkowo ułatwi mieszkańcom Warszawy zjazd z S2 w ul. Puławską do czasu zakończenia prac i oddania docelowego układu komunikacyjnego oraz otwarcia tunelu.

Terminy realizacji inwestycji

Zakończenie budowy drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinkach C i B, przebiegających przez teren Wawra i Wilanowa, oraz ursynowskiego odcinka A (bez tunelu), nastąpi do końca 2020 roku. Planowany termin oddania do użytku tunelu przewidziany jest w II kwartale 2021 roku. Nowe terminy zakończenia budów związane są z uznaniem przez inwestora (GDDKiA) części zasadnych roszczeń złożonych przez wykonawców poszczególnych odcinków S2.

Zaawansowanie robót na poszczególnych odcinkach drogi ekspresowej S2

Pod Ursynowem kontynuowane są prace związane z wypełnianiem ścian żelbetowych, budową przejść awaryjnych i chodników. Wykonano już 92 proc. stropów łukowych, ustawiane są elementy betonowe odwodnienia liniowego. W obu nawach tunelu ułożona jest warstwa odsączająca. Na powierzchni kończy się zasypywanie tunelu i trwają prace przy porządkowaniu terenu.

Po zachodniej stronie tunelu do ułożenia została nawierzchnia betonowa i trwają prace przy wykończeniu murów oporowych. Po wschodniej stronie tunelu, pomiędzy obiektami biegnącymi nad ul. Ledóchowskiej i projektowaną ul. Rzeczypospolitej, ułożono ok. 90 proc. nawierzchni betonowej. Na dwóch łącznicach węzła ułożona została podbudowa z betonu asfaltowego, a na wjeździe na trasę główną stabilizacja. Na wschodnim, wyłączonym z ruchu pasie ul. Rosoła oraz na ul. Płaskowickiej w kierunku ul. Branickiego wykonana została warstwa wiążąca nawierzchni.

Realizowane są prace brukarskie, a także te związane z humusowaniem terenu czy nasadzeniem drzew i krzewów.

Trwają prace przy realizacji budynku przyszłego Centrum Zarządzania Tunelem przy zachodnim portalu oraz stacji wentylatorowych i stacji transformatorowych przy obu portalach. W obiektach wykonywane są między innymi prace malarskie, ślusarskie, instalacyjne. Montowane są oszklenia w ścianach wewnętrznych oraz drzwi.

Zaawansowanie prac na ursynowskim odcinku to 88 proc. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wydłużono czas na ukończenie robót do końca marca 2021 r. Powodem wydłużenia czasu na ukończenie była m.in. długotrwała procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz proces zawierania umów z gestorami sieci. Kierowcy pojadą tunelem w II kwartale 2021 r., po zakończeniu odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Most ma już nawierzchnię

Środkowy odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 ma 6,5 km długości, z czego most na Wiśle około 1,5 km. Na tym odcinku prace skoncentrowane są głównie na części nurtowej mostu i dwóch kładkach pieszo-rowerowych. Zaawansowanie robót na całym odcinku przekroczyło 93 proc.

Na wszystkich częściach mostu ułożona została już nawierzchnia bitumiczna. Prowadzone są prace związane z montażem barier energochłonnych i balustrad ochronnych. Dobiega końca budowa chodników i ich wyposażenie. Wykonywane jest oświetlenie.

Na wszystkich pozostałych obiektach, zarówno po stronie Wilanowa jak i Wawra, roboty zostały już zakończone. Na wilanowskim brzegu Wisły kończone są prace związane z budową dwóch kładek pieszo-rowerowych. Porządkowane jest otoczenie trasy oraz sadzone są drzewa i krzewy.

GDDKiA – kierowcy zyskają kolejne cztery i pół kilometra jezdni autostrady A1

Termin zakończenia robót został przewidziany jeszcze w listopadzie 2020 r. Powodem wydłużenia czasu na ukończenie były warunki geologiczne, których nie można przewidzieć przed realizacją robót. Ponadto w analizie są kolejne roszczenia wykonawcy. Procedowane są dwa oddzielne wnioski o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – dla węzła Wał Miedzeszyński oraz dla węzła Przyczółkowa.

Finiszują z robotami na węźle Patriotów

Pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i Lubelska prace nawierzchniowe w zasadzie zostały zakończone. Zaawansowanie robót wynosi ok. 99 proc. W rejonie „wanny szczelnej” na węźle Patriotów realizowane są prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym, wykończeniowe i drobne roboty oświetleniowe.

Na ul. Patriotów oraz na węźle jest już oznakowanie poziome i trwa montaż oznakowania pionowego. Kończona jest budowa ścieżek pieszo-rowerowych. Wzdłuż trasy głównej trwa humusowanie oraz sadzenie drzew i krzewów.

Prace na całym odcinku zostaną zakończone w grudniu 2020 r., zgodnie z zawartym aneksem wynikającym z podpisanego porozumienia z PKP w zakresie budowy wiaduktu pod czwarty tor.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2 stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Źródło: GDDKiA