GDDKiA – S8 – organizacja ruchu i urządzenia BRD zgodne z przepisami prawa

W związku z wypadkiem autobusu komunikacji miejskiej na jezdni zbierająco-rozprowadzającej drogi ekspresowej S8 w węźle Modlińska, do którego doszło 25 czerwca 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako zarządca drogi informuje, że trasa jest kilka razy dziennie monitorowana przez służby utrzymaniowe GDDKiA.

Dwa razy w roku odbywają się objazdy drogi przy udziale Policji, w trakcie których weryfikowane jest między innymi oznakowanie czy urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Każdego roku dokonywane są również przeglądy techniczne drogi, jak również obiektów zlokalizowanych w jej ciągu.

Audyty BRD i przeglądy

Na etapie projektowania, jak również przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz po oddaniu trasy do ruchu, wykonany został audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). We wnioskach z ostatniego audytu (przeprowadzonego w 2016 r.) zgłoszona została uwaga dotycząca miejsca, w którym doszło do zdarzenia, jednak dotyczyła ona szerokości osłony energochłonnej, a nie jej parametrów bezpieczeństwa. Uwaga została uwzględniona i zmieniony został typ osłony na szerszą. Natomiast ostatni przegląd obiektu mostowego, w tym urządzeń BRD, został wykonany w maju bieżącego roku i zakończył się wynikiem pozytywnym.

Po wypadku wizja lokalna przy udziale Policji

Standardową działaniem po wypadku śmiertelnym jest wizja lokalna w terenie przy udziale przedstawicieli Policji. W tym przypadku wizja lokalna odbyła się 30 czerwca 2020 r. W zależności od zaleceń ujętych przez Policję w protokole sporządzonym z oględzin miejsca zdarzenia, GDDKiA jest gotowa do podjęcia odpowiednich działań.

GDDKiA – nowe inwestycje drogowe wyprowadzają ruch z zatłoczonych miast

Trwa montaż nowych urządzeń BRD

Trwa montaż nowych barier energochłonnych, a po ich zainstalowaniu zamontowana zostanie poduszka przeciwzderzeniowa. Dziś (2 lipca) zaplanowano zakończenie wszystkich prac, co pozwoli na wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Oznacza to, że kierowy będą mogli korzystać z dwóch pasów ruchu na jezdni zbierająco-rozprowadzającej oraz z łącznicy zjazdowej w kierunku Gdańska.

Odcinkowy pomiar prędkości

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na miejskim odcinku drogi ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Prymasa Tysiąclecia i Łabiszyńska GDDKiA wystąpiła do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o rozpoczęcie działań związanych z wprowadzeniem odcinkowego pomiaru prędkości. Należy zauważyć, że na omawianej trasie często rozmieszczone węzły drogowe powodują krzyżowanie się strumieni ruchu. Brak przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w tym nagminne przekraczanie prędkości, jest główną przyczyną kolizji i wypadków.

Bariery energochłonne i poduszka przeciwzderzeniowa

Osłona energochłonna U-15a zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach jako urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego montuje się w niebezpiecznych miejscach przed barierami ochronnymi.

Osłony energochłonne mogą być umieszczane przed barierami ochronnymi w miejscach takich jak:

– rozwidlenia i odgałęzienia łącznic wyjazdowych z autostrad i dróg ekspresowych,

– początki dróg ekspresowych na odcinkach międzywęzłowych stanowiących przedłużenie dróg ogólnodostępnych.

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych dopuszczają zastosowanie poduszek zderzeniowych (osłon energochłonnych) w przypadku braku możliwości zabezpieczenia barierą. W tym przypadku z uwagi na przyjęte rozwiązania obiektów inżynierskich nastąpiła konieczność zastosowania osłony zgodnie z warunkami technicznymi opisanymi w ww. rozporządzeniu.

Osłona montowana jest w celu pochłaniania energii w przypadku pojazdu uderzającego w nią i ma za zadanie zmniejszenie skutków ewentualnego wypadku. Zgodnie z normą PN-EN 1317 osłona energochłonna jest testowana jako konstrukcja stojąca niezależnie, w związku z tym nie wymaga się jej łączenia w jakikolwiek sposób z barierą ochronną. Osłony energochłonne testowane są wyłącznie dla samochodów osobowych.

Zastosowana w tej lokalizacji osłona energochłonna:

    • EuroTRACC 80 Wide była dobrana prawidłowo pod kątem klasy prędkości, ponieważ jest to odcinek drogi z ograniczeniem prędkości do 70 km/h.
    • była odpowiednio oznakowana, tj. na powierzchni czołowej osłony znajdowały się białe strzałki na zielonym tle wskazujące kierunek omijania osłony.
    • była prawidłowo zamontowana, według instrukcji montażu producenta przez wykwalifikowanego wykonawcę.

Źródło: GDDKiA