GDDKiA – rozpoczął się Generalny Pomiar Ruchu na polskich drogach

W dniu 23 stycznia rozpoczął się tegoroczny Generalny Pomiar Ruchu, który wykonywany jest co pięć lat. Przeprowadza go GDDKiA oraz zarządcy dróg wojewódzkich. Na sieci dróg krajowych znajdujących się w naszym zarządzie, pomiary będą prowadzone w ok. 2300 punktach (dla porównania w 2015 roku było to ok. 1950). Praktycznie we wszystkich punktach wykorzystamy metodę wideorejestracji, uzupełniając ją dodatkowo wynikami z automatycznych punktów pomiaru ruchu (około procent wszystkich punktów).

Pomiary w podstawowym cyklu będą prowadzone w dziewięciu specjalnie wybranych dniach w ciągu roku i składają się na nie cztery dni z pomiarem 24-godzinnym oraz pięć dni z pomiarem 16-godzinnym (dla każdego dnia pomiarowego wyznaczone są dwa terminy rezerwowe).

Kalendarz przeprowadzenia GPR 2020 na drogach krajowych

Numer pomiaruTerminy pomiarówDzień tygodniaOkresGodziny wykonywania pomiaru
Pomiar podstawowyDodatkowy pomiar ruchu
punkty typu FV, H, HA, HVpunkty typu G, GA, GVpunkty typu EV
X123 stycznia, 30 stycznia, 6 lutego*czwartekdzienny600 – 2200
X217 marca, 24 marca, 31 marca*wtorekdzienny600 – 2200600 – 2200
X313 maja, 27 maja, 3 czerwca*środadzienny600 – 2200600 – 2200800 – 1600
X49 lipca, 16 lipca, 23 lipca*czwartekdzienny600 – 2200600 – 2200
X512 lipca, 19 lipca, 26 lipca*niedzieladzienny600 – 2200600 – 2200
X611 sierpnia, 18 sierpnia, 25 sierpnia*wtorekdzienny600 – 2200600 – 2200
X716 sierpnia, 23 sierpnia, 30 sierpnia*niedzieladzienny600 – 2200600 – 2200
X87 października, 14 października, 21 października*środadzienny600 – 2200600 – 2200800 – 1600
X929 listopada, 6 grudnia, 13 grudnia*niedzieladzienny600 – 2200600 – 2200
X1013/14 maja, 27/28 maja, 3/4 czerwca*środa/ czwarteknocny2200 – 6002200 – 600
X117/8 października, 14/15 października, 21/22 października*środa/ czwarteknocny2200 – 6002200 – 600
X129/10 lipca, 16/17 lipca, 23/24 lipca*czwartek/ piąteknocny2200 – 6002200 – 600
X1312/13 lipca, 19/20 lipca, 26/27 lipca*niedziela/ poniedziałeknocny2200 – 6002200 – 600
X1411/12 sierpnia, 18/19 sierpnia, 25/26 sierpnia*wtorek /środanocny2200 – 600
X1516/17 sierpnia, 23/24 sierpnia, 30/31 sierpnia*niedziela/ poniedziałeknocny2200 – 600
Xu**14 kwietnia, 21 kwietnia, 12 maja*środadzienny600 – 2200600 – 2200600 – 2200
Xun**14/15 kwietnia, 21/22 kwietnia, 12/13 maja*środa/ czwarteknocny2200 – 6002200 – 6002200 – 600

*oznaczono terminy rezerwowe, dla których stawka za wykonanie pomiaru będzie stanowić 50% stawki podstawowej.

**Terminy ewentualnego pomiaru uzupełniającego w roku 2021.

Szczegółowe informacje o GPR 2020 tutaj: https://www.gddkia.gov.pl/pl/3959/GPR-2020

Głównym celem GPR 2020 jest uzyskanie, na podstawie przeprowadzonych bezpośrednich pomiarów, zasadniczych parametrów i charakterystyk ruchu dla wszystkich odcinków sieci dróg krajowych (poza miastami na prawach powiatu). Wyniki takich pomiarów są podstawowym źródłem informacji o ruchu drogowym w Polsce, a zebrane dane są wykorzystywane przez administrację drogową m.in. do realizacji zadań związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i planowaniem sieci drogowej. Przypomnijmy, że w 2015 roku SDRR na sieci dróg krajowych wyniósł 11178 poj./ dobę i był o 14 proc. wyższy niż w 2010 roku. Najbardziej obciążonymi odcinkami dróg krajowych (ruch powyżej 100 tys. poj./dobę) była trasa S8 w Warszawie, droga ekspresowa S86 na odcinku Sosnowiec – Katowice oraz autostrada A4 na odcinku przechodzącym  przez Katowice.

Syntezę wyników pomiaru ruchu poznamy wiosną, a szczegółowe dane jesienią 2021 r. Oprócz tego GDDKiA prowadzi w sposób ciągły automatyczne pomiary ruchu w wybranych lokalizacjach na sieci dróg krajowych, z których szczegółowe dane co roku udostępniane są na stronie internetowej GDDKiA.

Pomiary wideo – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że w ramach prowadzonego Generalnego Pomiaru Ruchu, podczas realizowania pomiarów metodą wideorejestracji, mogą być zarejestrowane dane osobowe (np. wizerunki przypadkowych osób znajdujących się w kadrze lub nr rejestracyjne pojazdów). Obszar objęty rejestracją obejmuje przede wszystkim jezdnie drogi, na których prowadzony jest pomiar. Zależnie od ustawienia kamery, w kadrze może znajdować się również pas drogowy i ewentualnie elementy z nim sąsiadujące.

Administratorem danych osobowych zarejestrowanych w ramach pomiarów ruchu realizowanych metodą wideorejestracji jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania obowiązków ustawowych związanych z okresowymi pomiarami natężenia ruchu drogowego na poszczególnych odcinkach sieci drogowej.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w związku z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie okresowego pomiaru ruchu w 2020 r. na drogach krajowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez uprawnionych pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad a także przez podmioty, przetwarzające dane na podstawie zawartych umów, np. podmioty wykonujące pomiar.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe (które mogą zostać przypadkowo zarejestrowane na nagraniach) będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 533), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246) oraz Zarządzenia nr 61 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: GDDKiA